Natur og Ungdom krever både rovdyr og husdyr i norsk natur!

I går kveld ble de parlamentariske lederene på stortinget enige om et nytt rovdyrforlik. Forliket kan bety en vanskelig fremtid for den norske bjørnestammen

Natur og Ungdom krever levedyktige bestander av ulv og bjørn i Norge. Ulven og bjørnen er trua arter med en naturlig plass i norsk natur. Samtidig er det viktig at vi bidrar med miljøvennlig matprodulksjon i en verden med matvarekrise. Norge må bidra til den globale matproduksjonen ved å holde utmarka i hevd. Da er det nødvendig med to tanker i hodet på en gang.

- _ Vi kan ikke sette rodvyr opp mot beitedyr. Både rovdyr og sau har viktige funksjoner i norsk natur, og begge må tas vare på slik at vi tar vare på naturen samtidig som vi produserer miljøvennlig mat_, sier Mari Winsents, nestleder i Natur og Ungdom.

I forliket settes det et tak for hvor mange individer det skal være i bjørnestammen. Natur og Ungdom mener er en lite framtidsrettet måte å forvalte en sterkt truet art på.

- Bjørn er oppført som en sterkt trua art på rødlista, og det er svært synd at man nå setter tak på antall individer av en sterkt trua art. Spesielt med tanke på at man aldri har nådd det tidligere bestandsmålet for denne sterkt truede arten, som vi har et ansvar for å ta vare på, sier Mari Winsents..

I rovdyrforliket legger man også opp til økt makt til de lokal rovviltnemdene. For Natur og Ungdom er det en selvfølge at Miljøverndepartementet fortsatt skal være overprøvende instans i miljøvernsaker.

- _ Vi er svært bekymra over at man har valgt å gi mer makt til de lokale rovviltnemdene. Det har tidligere vært svært forskjellig praksis i de ulike nemdene, og enkelte av dem har tatt seg store friheter når det kommer til forvaltningen av trua arter. I forvaltningen må miljøfaglige råd alltid ligge til grunn, og nå må Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning passe nøye på hva som foregår ute i nemdene_, fortsetter Winsents.

Rovdyrforliket kan føre til en vanskeligere hverdag for norske rovdyr. Natur og Ungdom mener det er skremmende at landets politikere ikke klarer å ha to tanker i hodet på én gang.

- _ Rovdyrpolitikken må sees i sammenheng med behov for miljøvennlig matproduksjon og ivaretakelse av naturmangfoldet. Støtte- og erstatningsordninger må utformes slik at det blir attraktivt å produsere mat på en miljøvennlig måte på de fornybare utmarsressursene våre.Man kunne løst konfliktene i denne saken på en bedre
måte enn hva som er gjort i dette forliket, blant annet med en betydelig sterkere
satsning på forebyggende tiltak_, avslutter Winsents.

Vist 300 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder