Naturvern nytter!

Fjellreven, som er et av de mest trua pattedyrene som lever i Norge har nå begynt å etablere seg på nytt i Sør-Norge. Det er født minimum 270 fjellrevvalper på landsbasis i år, og om lag halvparten av valpene er født av fjellrev som er satt ut gjennom Avlsprogrammet for fjellrev.

Dette viser at naturvern virker hvis man går inn for det og iverksetter de nødvendige tiltakene. Den sørnorske bestanden av fjellrev var så godt som utryddet for ti år siden, men nå er den på vei til å bygge seg opp igjen.

Fjellreven har fortsatt status som kritisk trua på den norske rødlista over truede arter. Den var en av de første artene som ble valgt ut som en prioritert art under naturmangfoldloven. Det betyr at det vil bli iverksatt tiltak som dette, som på sikt skal føre til at vi får en levedyktig bestand av fjellrev i Norge og at den en dag kan taes ut av rødlista.

Natur og Ungdom mener det er svært gledelige resultater man har fått til med fjellreven i Norge, og at dette viser at naturvern fungerer.

Norsk natur forsvinner bit for bit, målrettede tiltak som dette er noe av det som bidrar til at vi kan ha en frisk og velfungerende natur også i fremtiden. Og det viser at alt håp ikke er ute for de mange trua artene i Norge!

Her kan du lese mer om handlingsplanenfor fjellreven

Vist 80 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder