Viser arkivet for stikkord klima

Verda treng vindkraft

Menneskeheita i dag står overfor ei av dei største utfordringane i moderne tid: Klimaendringane. Og er det noko det internasjonale klimatoppmøtet i Durban, Sør-Afrika har vist, er det at ei løysing ikkje kjem til å kome av seg sjølv. Det er difor Noreg treng meir vindkraft.

Klimaproblemet krev at Noreg kuttar utsleppa av farlege klimagassar med opp mot 40 prosent innan 2020. Om ni år tel vi 2020, det er ikkje lenge til. Det krev at vi tek i bruk dei løysingane vi har. Forrige uke viste oss at sjølv om internasjonale klimaforhandlingar er viktige, vil dei ikkje i seg sjølv løyse klimaproblemet. Løysinga kjem til å kome lokalt.

Klimagassutslepp kjem frå bruk av fossil energi. Olje, kol og gass. Det fins to enkle måtar å redusere dei på. Anten å ikkje bruke energien i det heile. La bilen stå, skru ned varmen på oljefyren, eller stenge oljeplattformene og gasskraftverka som står på dei. Den andre er å erstatte ho med fornybar energi. Energi som ikkje slepp ut klimagassar, og som kjem frå kjelder som av natur er uuttømmelege.

Vindkraft er blant formane for fornybar energi med minst grad av inngrep i naturen. Likevel må kvar park sjåast for seg. Verda står òg overfor ei massiv utrydding av dyre- og planteartar, av mangfaldet i naturen. Ein kan ikkje gå inn for å løyse klimaproblemet utan å ta omsyn også til denne utfordringa.

Difor meiner Natur og Ungdom at ein ikkje bør byggje ut all vindkraft. Vi må byggje ut den som er miljøvennleg. Som ikkje har uerstatteleg kostnad for livet i naturen.

I Sogn og Fjordane har fire større parkar vore ute på høyring. Ein på Bremangerlandet, ein på Guleslettene, Ulvegreina og Ytre Sula. Natur og Ungdom meiner både Guleslettene og Ytre Sula er gode prosjekter, om ein gjer ekstra utgreiingar for og tek omsyn til fuglelivet når ein byggjer ut.

Når det kjem til Bremangerlandet tykkjer vi at kunnskapen om utbyggingsområdet er for dårleg til å ta ei avgjerd. Det er ikkje gjort tilstrekkelege utgreiingar for korleis parken vil påverke naturmiljøet. Det handlar om kartlegging av artar, og det handlar om å finne gode avbøtande tiltak, slik at utbygginga blir så skånsam som mogeleg.

Ulvegreina, på si side, ligg i eit område kor ein har registrert fleire truga og verdifulle fugleartar. Hubro, havørn og kongeørn står i fare for å bli råka av nye møller. Det er viktig å ta vare på gode levestader for truga og verdifull fugl, og særleg verdifull kystfugl. Difor må ein i beste fall gjere fleire, grundige undersøkingar om ein skal vurdere ei utbygging. Slik det ligg i dag kan ein ikkje tillate å byggje ut parken.

Så det er viktig å sjå fleire sider i saka. Men vi må vedgå: Det er mykje betre å sjå vindmøller enn det er å sjå klimaendringar. Jo, det er lettare å sjå møllene, men konsekvensane av klimaendringane er mykje større. For oss i form av meir regn langs kysten. Og for andre land i form av tørke og mangel på mat.

Så sei ja til miljøvenleg vindkraft. Verda treng nokon som går framom. Verda treng Sogn og Fjordane. Som tør å seie: Vi tek på oss oppgåva med å lage fornybar energi. Fordi klimautfordringa krev det. Og fordi vi kan.

We stand with Afrika!

Sentralstyremedlem Ola Solberg Christoffersen i Natur og Ungdom blogger litt om den siste dagen av klimaforhandlingene.

Les mer…

Aksjonerte i plenum

Ting begynner å spisse seg til i forhandlingene og trykket inne på senteret øker for hvert minutt. Noen aksjoner er gjennomført allerede, og flere planlegges både innenfor og utenfor senteret.

Les mer…

Mot de siste timer på COP17

Klimaforhandlingene er nå inne i sine siste timer og det begynner å sige ut rykter om hva utfallet kan blir. De fleste møtene er også stengt for observatører. Det blir derfor å sitte i korridorene og følge med på twitter om rykter og spekulasjoner om utfallet.

Les mer…

Talen Jens burde holde

Klimatoppmøtet i Durban er ei hard nøtt å knekke, og Jens Stoltenberg har vært fryktelig pessimistisk foran besøket sitt til møtet onsdag. Som trøst og en hjelpende hånd, kommer her et tekstforslag til hovedinnlegget Stoltenberg skal holde, som kan bidra til framgang og optimisme.

Les mer…

Havari i Durban

Hallvard Surlien er en av de 10 delegatene Natur og Ungdom har sendt til klimatoppmøtet i Durban. Her skriver han om det første møtet med Durban, og noen av forventningene til forhanflingene.
Les mer…

Europeisk miljøsamarbeid

Sist helg var jeg i Belgia og møtte styringsgruppa i ungdomsnettverket Young friends of the Earth Europe (YFoEE). Det er et nettverk av 15 organisasjoner og en del andre grupper som arbeider for igjen å sette miljø- og klima høyt på agendaen til verdens ledere. Vi trenges en ny klimabølge, og den må vare til de nødvendige tiltakene for å løse klimaproblemet er på plass.

Les mer…

På kystturné for vindkraft

Dei siste dagane har Natur og Ungdom lagt ut på reise Nordvestlandet rundt for å krevje utbygging av meir fornybar vindkraft, og for å få fleire samarbeidspartnarar. Vi har møtt forkjemparar, utbyggjarar og motstandarar, for å prøve å eines om felles mål for utbygginga av vindkraft i Midt-Noreg.

Skal vi hindre farlege klimaendringar, men framleis ta vare på verdifull natur må vi sjå på dei samla konsekvensane av det vi gjer. Då er det viktig å ta omsyn til naturen når ein byggjer ut, men ikkje la utsjånad avgjere kva energi vi produserer! Det har vi snakka med både utbyggjarar og motstandarar om.

Og så har vi vore på sight-seeing langs nordvestlandet då, ikkje dårleg berre det.

Reisebrev fra Ungarn

De siste 5 dagene har engasjert ungdom fra land over hele Europa deltatt på det som har vært Natur og Ungdoms europeiske nettverk, Young Friends of the Earth Europe, sin sommerleir. Asta, Tage og Arnstein forteller fra turen.

De siste 5 dagene har vi (Tage, Asta og Arnstein) vært i Ungarn på europeisk miljøsommerleir med Young Friends of the Earth Europe (YFoEE), Natur og Ungdoms internasjonale nettverk. Dagene har vært preget av sol, utveksling av kunnskap, erfaringer og innslag av Ungarsk kultur. Tilsammen over 50 ungdommer fra over 20 forskjellige organisasjoner og land har vært til stede, og har lært mer om hverandre og om hvilke miljøproblemer man kjemper mot i land rundt om i Europa.

Leiren åpnet torsdag formiddag med en tur rundt i landsbyen Ónod; hvor leiren fant sted. Deretter startet leiren med at alle deltakerene møttes for å dele forventninger og motivasjon for den kommende uken.

Fredag lærte vi mer om YFoEEs arbeid i Europa, og om Friends of the Earth (det internasjonale nettverket til Naturvernforbundet) sitt arbeid i Ungarn. Alle fortalte mer om sine organisasjonener, hvordan man jobber og hvilke miljøutfordringer de ulike landene står ovenfor. Det var også et verksted om klimarettferdighet og om hvordan YFoEE jobber med klimarettferdighet. Senere på dagen dro vi til en innsjø like i nærheten av landsbyen, med bading og moro. På kvelden møttes vi i den gamle festningen for å dele historier og suksessfulle kampanjer fra hjemlandet.

Ved siden av kursing i hvordan man leder og bygger opp et godt møte, var temaet for lørdagen mat og jordbruk. Det var fokus på økologisk landbruk. I Ungarn, sammen med andre europeiske land, finnes det økolandsbyer, som det også er planer om her i Ónod. På kvelden hadde alle med typisk mat og drikke fra hjemlandet sitt, og flere underholdt med tradisjonelle sanger og folkedanser. I tillegg kom mange av innbyggerne i Ónod og bidro med Ungarsk kultur. Vi fikk se et imponerende show med lokale bueskyttere, og til sammen ble det en innholds- og minnerik kveld.

Med deltakerene fra så mange land på leiren, har et viktig fokus vært at alle sitter på ulike kunnskaper og erfaringer fra miljøarbeid rundt omkring i Europa. Gjennom disse dagene har vi kunnet velge mellom parallelle seminarer der vi har delt disse kunnskapene og erfaringene. Det har vært veldig lærerikt og interessant å høre hva de andre har hatt å fortelle, blant annet arbeidet YFoEE gjør gjennom kampanjen “Push Europe”, som krever klimahandling fra europeiske politikere. Frau det vi hørte om kampanjen fikk vi mange nye aksjonsideer som kann brukes også i arbeidet med miljøproblemer i Norge.

Mandag padlet hele campen kano i elven Tisza, hvor vi fikk et godt bilde på typisk Ungarsk landsbygd-natur. Gjennom leiren har vi opplevd en gjestfrihet fra lokalbefolkningen uten like. I skrivende stund setter vi snart kursen hjemover, og livet på sommerleir har fått oss til å glede oss enda mer til Natur og Ungdoms sommerleir på Fosen i Trøndelag om to uker. Her kommer også flere av deltakerne på leiren til å delta som del av den internasjonale gruppen.

Ungdom krever klimahandling!

Natur og Ungdom sitt internasjonale nettverk, Young friends of the Earth Europe (YFoEE) består av ungdommer fra hele europa som engasjerer seg i miljø- og klimaspørsmål. Her på mellomforhandlingene i Bonn har YFoEE sammen med UK Youth Climate Coalition (UKYCC) og tyske Natur og Ungdom (BundJugend) presentert andre del av kampanjen Push Europe

Les mer…

Opp fra Bonn!

Det er fult mulig for Norge og Europa å kutte utslippene med 40 prosent. Natur og Ungdom, som deltar på klimaforhandlingene i Bonn mener tiden er overmoden for at rike land kommer med større utslippsforpliktelser.

Uten at det legges større kutt på bordet i forhandlingene om en ny klimaavtale vil verden kunne oppleve en global oppvarming på nærmere fire grader. Konsekvensene vil være katastrofale for millioner av mennesker og verden slik vi kjenner den idag.

Forskning viser at utslippene i rike land må reduseres med 40 prosent innen 2020 for at gjennomsnitts temperaturen ikke skal øke med mer enn 2 grader. Målet om å stanse den globale oppvarmingen med mer en 2 grader er anerkjent i klimaforhandlingene. Likevel mangler det en enorm innsats for å begrense temperatur stigningen.

Økte og nye utslippsforpliktelser presentert under klimaforhandlingene i Bonn, vil kunne føre til at flere land øker sine utslippsmål til hva som kreves. Det er fult mulig for land som Norge og EU å gjennomføre tilstrekkelige kutt på hjemmebane. En rapport fra Stockholm Environment Institute (SEI) og Friends of the Earth Europe (FoEE) viser at det er fult mulig for EU å kutte utslippene sine med 40 prosent innenlands.

Bare ved å øke utslippsmålet i EU til 30 prosent vil kunne skape 6 millioner nye grønne arbeidsplasser ved at samfunnet dreies over i en fornybar retning. Dette vil være den mest logiske og realistiske løsningen, men tanke på den høye arbeidsledigheten og kutt i klimagassutslipp.

Norge kan her spille en viktig rolle i å flytte på de fastlåste posisjonene. Den rødgrønne regjeringen kan ved å øke de norske utslippsmålene til 40 prosent øke forventning til at andre land følger etter.

Norge må på banen!

Forhandlingene om en ny klimaavtale er nå inne i andre og siste uke. Natur og Ungdom er tilstede i Bonn for å følge forhandlingene, som så langt har vært preget av liten fremgang. Mulighetene for å øke ambisjonene er likevel tilstede. Norge må derfor ta en lederrolle i forhandlingene og gjøre alt de kan for en videreføring av kyoto-protokollen.

I følge FNs-klimapanel må verdens utslipp begynne å gå nedover innen 2015. Det trengs derfor framgang og land som går foran og kutter utslipp, skal man klare å unngå en temperaturøkning på mer enn 2 grader.

En videreføring av kyoto-protokollen er det viktigste kravet fra u-landene og vil være med på å øke tilliten mellom de rike og fattige landene i forhandlingene. Det er også det eneste alternativet som setter bindende utslippskutt for de rike landene. En videreføring er derfor avgjørende skal man klare å få til en rettferdig og bindende avtale, sier Tage Erlend Tellnes, fagmedarbeider i Natur og Ungdom

8. juni var LO leder Roar Flåthen ute og snudde ryggen til klimaforliket. Natur og Ungdom fordømmer utspillet, og setter krav til Jens og resten av regjeringen om at klimameldingen, som er ventet i høst, skjerper målene slik at Norge påtar seg 40 prosent utslippskutt innen 2020.

Delegater på forhandlingene her i Bonn har merket seg utspillet, og vil sette spørsmålstegn ved Norges troverdighet som foregangsland. Det er nå viktig at Jens skjerper målene, tar flere kutt i Norge og viser verden at Norge er et land som tar klimaproblemet på alvor, sier Tellnes.

Et rikt land som vil videreføre kyoto-protokollen viser at det er villig til å påta seg bindende utslippsforpliktelser. Det er slike land forhandlingene trenger.

I dag er de samlede utslippskuttene fra u-landene høyere enn fra i-landene. Det kan ikke være slik at det er de fattige landene, uten skyld i klimaendringer, som må ta ansvar for å rydde opp etter oss. Klimaproblemet må løses, men det er vi som må ta hovedansvaret for å løse dem, avslutter Tellnes.

Det trengs handling, og Norge må gjøre sitt. Natur og Ungdom krever at Norge tar sitt klimaansvar på alvor!

Innspurten er i gang!

Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er definitivt i innspurtsfasen, og stadig flere engasjerer seg i spørsmålet om oljeboring i disse havområdene. Onsdag 9. mars gikk over 1200 mennesker i fakkeltog fra Jernbanetorget til Stortinget for å si i fra om at oljevirksomhet i disse sårbare områdene er helt uaktuelt.

Les mer…

Det handler om å overleve

Uenighetene er store, også på møtets siste dag. Det er steile fronter mellom utviklingslandene og de mest utsatte øystatene, og de industrialiserte landene.

Les mer…

Alt åpent i Cancún

I morgen må det hele avgjøres. De siste brikkene må komme på plass, for at vi skal få den avtalen verdens klima trenger. Om utfallet ikke tar klimaendringene på alvor, vil utfallet kunne bli katastrofalt.

Les mer…

Et håpløst sirkus?

Det er lett å riste oppgitt på hodet over måten klimaforhandlingene er lagt opp og ser ut. Men det finnes ingen alternativer.

Les mer…

Tiden for handling har kommet til Cancún

I disse dager pågår klimaforhandlingene i Cancún, Mexico. Vi er i den siste, avgjørende uka og jeg og Ola Elvevold, leder i Natur og Ungdom, deltar på forhandlingene fra innsiden. I dag talte Jens Stoltenberg til konferansen. En tale som hadde store forventninger knyttet til seg, dessverre sviktet han.
Les mer…

Talen Jens burde holde

Klimatoppmøter er vanskelige greier. Jeg tipper Jens har ligget våken i hele natt og lurt på hva han skal si i talen hans i Cancun onsdag. Slapp av, Jens, jeg har laget et fiks ferdig manus til deg:

Les mer…

Obligatorisk optimisme

Første bud for å overleve klimatoppmøter: Behold optimismen.

Les mer…

Et fokus og en sak

Mandag startet klimatoppmøtet i Cancún. Hele verdens fokus er igjen rettet mot en sak og et mål, nemlig å sikre en ambisiøs og rettferdig avtale. Samtidig skjer det store ting andre steder verden som krever handling fra verdens ledere.

Torsdag 2. Desember arrangerer Natur og Ungdom i samarbeid med en rekke organisasjoner KlimaOppmøte i Oslo.
KlimaOppmøtet skal sette fokus på hvilke endringer som må gjennomføres dersom vi skal klare å holde oss under to graders oppvarming av jordkloden.

Lørdag 4. Desember arrangerer Natur og Ungdom, Røde Kors Ungdom og Flyktningehjelpen klimaflyktningeleir i Spikersuppa i Oslo.

Samtidig som verdens ledere forhandler i Cancún rammes millioner av mennesker av konsekvensene av klimaendringer. Stadig flere blir drevet på flukt, uten rettsvern eller rettigheter. Siden deres hjem er ødelagt av klimaendringer og ikke soldater får de ikke status som flyktninger. Nå må norske politikere ta ansvar og kutte egne klimagassutslipp. Målet må økes til 40 prosent i tråd med FNs-klimapanels anbefalinger.

26. november til 12. desember arrangerer Natur og Ungdoms internasjonale nettverk, Young Friends of the Earth Europe, et oppmøte i Brussel for klimahandling.

YFoEE Convergence for Climate Justice sitt to uker lange program inneholder en mix av aktiviteter for utveksling av tanker og ideer, oppdateringer fra Cancún og krav om klimahandling. De krever at deres ledere tar ansvar og kutter klimagassutslipp.

Det er mye som skjer på en gang og mange stemmer som skal høres, men til syvende og sist bunner alt ned i et enkelt ord: handling. Verdens ledere må handle, men for at de skal klare det må verden rope etter det og alle land må gjøre sitt på hjemmebane. Bare da kan vi få den ambisiøse og rettferdige avtalen verden trenger.
"
Les mer på Natur og Ungdoms sier om klimahandling":http://nu.no/klimahandling/

Klimaflyktningleir, 4. desember i Spikersuppa

I dag flykter 50 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. FNs klimapanel anslår at tallet vil være så høyt som 150 millioner i 2050. Verdens ledere må ta klimaansvar. Bli med på Klimaflyktningleir i Oslo, 4. desember!

Bak klimaflyktningleiren står Røde Kors Ungdom, Flyktninghjelpen og Natur og Ungdom. Leiren blir i Spikersuppa fra 13.00 – 16.00 og det er faglig program på Litteraturhuset fra 17.00- 19.00.

SPIKERSUPPA 13.00 – 16.00
- Konsert med bl.a INGEBORG SELNES & ANINE STANG
- Røde Kors Ungdom tar deg med «PÅ FLUKT»
- appeller og video

Etter konserter og appeller er det faglig program i varmen på Litteraturhuset.

LITTERATURHUSET 17.00 – 19.00
- Klimatilpasning v/ Erling Kvernevik, Røde Kors
- Flukt og klima v/ jurist Vikram Kolmannskog
- Islands and disasters: Climate change consequences v/ Ilan Kelman, CICERO
Avsluttes med samtale med innlederne om klimaflyktninger ledet av tidligere Natur og Ungdom-leder Ingeborg Gjærum

Facebook-event

Tirsdag 7. desember er Natur og Ungdom medarrangørere på KlimaOppmøte på Folkets Hus. Les mer her.

Vær så god, Erik Solheim!

På fredag deltok Erik Solheim på konferansen Klimaforhandlingene: Veien etter København. Her diskuterte Solheim og miljøbevegelsen hva som skal til for å komme videre i klimaforhandlingene, og hvordan man faktisk kan sikre globale kutt av klimagassutslipp. Heldigvis var Erik Solheim enig med Natur og Ungdom i at det beste Norge kan gjøre for å få til dette, er å kutte utslipp hjemme i Norge.

Men hvordan kutte utslipp? Mine Klimakutt gjør det lett for norske politikere å velge, vi har forslagene klare. Natur og Ungdom overleverte derfor de fem mest populære tiltakene i Mine Klimakutt til miljø- og utviklingsministeren. Her er de:

Ingen oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja!
Stopp utdelingen av nye oljeområder
Sats på toget
Vindkraft
Hyppigere, raskere og billigere kollektivtrafikk

Er ikke ditt favorittiltak blandt disse? Gå inn på http://www.facebook.com/naturogungdom og stem! Jo flere vi er, jo mer påvirkningskraft har vi.

Vinn festivalpass til Øyafestivalen!

Lyst til å vinne et festivalpass til Øyafestivalen? Da må du stemme frem dine beste klimatiltak eller fortelle oss hvordan klimatiltak Norge ikke burde satse på. I kampanjen "Mine klimakutt ":http://www.facebook.com/naturogungdom?v=app_7146470109 får du poeng for å diskutere og like eller ikke like klimatiltak Norge kan satse på. Den med flest poeng den 16. november vinner konkurransen!

Vinneren av konkurransen er den med flest poeng kl 12.00, tirsdag 16. november og går av med seieren med et festivalpass til Øyafestivalen i Oslo i 2011. Øyafestivalen er Norges største musikkfestival innenfor pop og rock, og arrangeres i Oslo i august vært år. Festivalen har et stort fokus på miljø og klima, blant annet gjennom at Natur og Ungdom sørger for at brorparten av avfallet fra festivalen blir gjenvunnet. Les mer om Øyafestivalen her.

Kampanjen "Mine klimakutt ":http://www.facebook.com/naturogungdom?v=app_7146470109 er ment å sette fokus å skape debatt om hvilke klimatiltak regjeringen skal gjennomføre. Politikerne skal til neste år lage en stortingsmelding for norsk klimapolitikk, i denne kampanjen kan du vise politikerne hva du mener!

For å delta i konkurransen må du godta applikasjonen til Mine klimakutt på Facebook, dette har ingen betydning eller konsekvenser for deg, men er en formalitet fra Facebook.

Delta i konkurransen her!