Viser arkivet for stikkord vindkraft

Verda treng vindkraft

Menneskeheita i dag står overfor ei av dei største utfordringane i moderne tid: Klimaendringane. Og er det noko det internasjonale klimatoppmøtet i Durban, Sør-Afrika har vist, er det at ei løysing ikkje kjem til å kome av seg sjølv. Det er difor Noreg treng meir vindkraft.

Klimaproblemet krev at Noreg kuttar utsleppa av farlege klimagassar med opp mot 40 prosent innan 2020. Om ni år tel vi 2020, det er ikkje lenge til. Det krev at vi tek i bruk dei løysingane vi har. Forrige uke viste oss at sjølv om internasjonale klimaforhandlingar er viktige, vil dei ikkje i seg sjølv løyse klimaproblemet. Løysinga kjem til å kome lokalt.

Klimagassutslepp kjem frå bruk av fossil energi. Olje, kol og gass. Det fins to enkle måtar å redusere dei på. Anten å ikkje bruke energien i det heile. La bilen stå, skru ned varmen på oljefyren, eller stenge oljeplattformene og gasskraftverka som står på dei. Den andre er å erstatte ho med fornybar energi. Energi som ikkje slepp ut klimagassar, og som kjem frå kjelder som av natur er uuttømmelege.

Vindkraft er blant formane for fornybar energi med minst grad av inngrep i naturen. Likevel må kvar park sjåast for seg. Verda står òg overfor ei massiv utrydding av dyre- og planteartar, av mangfaldet i naturen. Ein kan ikkje gå inn for å løyse klimaproblemet utan å ta omsyn også til denne utfordringa.

Difor meiner Natur og Ungdom at ein ikkje bør byggje ut all vindkraft. Vi må byggje ut den som er miljøvennleg. Som ikkje har uerstatteleg kostnad for livet i naturen.

I Sogn og Fjordane har fire større parkar vore ute på høyring. Ein på Bremangerlandet, ein på Guleslettene, Ulvegreina og Ytre Sula. Natur og Ungdom meiner både Guleslettene og Ytre Sula er gode prosjekter, om ein gjer ekstra utgreiingar for og tek omsyn til fuglelivet når ein byggjer ut.

Når det kjem til Bremangerlandet tykkjer vi at kunnskapen om utbyggingsområdet er for dårleg til å ta ei avgjerd. Det er ikkje gjort tilstrekkelege utgreiingar for korleis parken vil påverke naturmiljøet. Det handlar om kartlegging av artar, og det handlar om å finne gode avbøtande tiltak, slik at utbygginga blir så skånsam som mogeleg.

Ulvegreina, på si side, ligg i eit område kor ein har registrert fleire truga og verdifulle fugleartar. Hubro, havørn og kongeørn står i fare for å bli råka av nye møller. Det er viktig å ta vare på gode levestader for truga og verdifull fugl, og særleg verdifull kystfugl. Difor må ein i beste fall gjere fleire, grundige undersøkingar om ein skal vurdere ei utbygging. Slik det ligg i dag kan ein ikkje tillate å byggje ut parken.

Så det er viktig å sjå fleire sider i saka. Men vi må vedgå: Det er mykje betre å sjå vindmøller enn det er å sjå klimaendringar. Jo, det er lettare å sjå møllene, men konsekvensane av klimaendringane er mykje større. For oss i form av meir regn langs kysten. Og for andre land i form av tørke og mangel på mat.

Så sei ja til miljøvenleg vindkraft. Verda treng nokon som går framom. Verda treng Sogn og Fjordane. Som tør å seie: Vi tek på oss oppgåva med å lage fornybar energi. Fordi klimautfordringa krev det. Og fordi vi kan.

På kystturné for vindkraft

Dei siste dagane har Natur og Ungdom lagt ut på reise Nordvestlandet rundt for å krevje utbygging av meir fornybar vindkraft, og for å få fleire samarbeidspartnarar. Vi har møtt forkjemparar, utbyggjarar og motstandarar, for å prøve å eines om felles mål for utbygginga av vindkraft i Midt-Noreg.

Skal vi hindre farlege klimaendringar, men framleis ta vare på verdifull natur må vi sjå på dei samla konsekvensane av det vi gjer. Då er det viktig å ta omsyn til naturen når ein byggjer ut, men ikkje la utsjånad avgjere kva energi vi produserer! Det har vi snakka med både utbyggjarar og motstandarar om.

Og så har vi vore på sight-seeing langs nordvestlandet då, ikkje dårleg berre det.

Gledelig med vindkraft-ja

På tirsdag ble det klart at både formannskapet i Hemne og Snillfjord kommune sier ja til vindkraftplanene i de respektive kommunene. Natur og Ungdom var selv tilstede under behandlingen i formannskapet i Snillfjord kommune og vi synes denne beslutningen er en veldig gledelig nyhet!

Les mer…

Debatt om klimakutt

Regjeringens statsbudsjett for 2011 er dårlig nytt for norsk klimapolitikk. Penger til de store miljø- og klimatiltakene uteblir. Til neste år skal regjeringen legge frem en klimamelding som skal skissere norsk politikk for å kutte utslippene. Her må regjeringen ta igjen tapt klimapolitikk og tørre å gjennomføre dyre og vanskelige klimatiltak. Natur og Ungdom har startet en kampanje for å sette fokus på ulike klimatiltak Norge kan gjennomføre. På Facebook kan du stemme på det du mener er gode eller dårlige klimatiltak og diskutere dem. Ta del i Mine klimakutt!

Godkjenning av kampanjen på Faceook gir oss ikke tilgang til din profil.

Tiltakene det så langt har vært knyttet mest uenighet og debatt om er elektrifisering av sokkelen. Det har også vært ulike meninger om det burde bygges ut mer vindkraft og "om bilen skal ut av byen. ":http://fbapps.metronet.no/naturogungdom/nukampanje/index.php?page=miljovennligtransport8

Mer penger til vindkraft!

Regjeringen, med Olje- og Energiminister Terje Riis-Johansen i spissen, har bevilget en milliard til vindkraftsatsning i 2010. Dette er penger som kommer godt med, likevel mener vi i Natur og Ungdom at en milliard ikke er nok for å få bygd ut tilstrekkelig med vindkraft. 11. mai legges revidert statsbudsjett frem. Da er det helt essensielt at det legges mer penger på bordet.

Det er syv forskjellige vindkraftprosjekter som har alle tillatelser klar, og som søker om støtte til utbygging i år. 7 prosjekter på en milliard. Det sier seg selv at det er mange av dem som ikke vil få støtten de trenger, og som da ikke vil bli realisert i nær fremtid. I fjor var det 8 søkere, hvorav 4 fikk støtte, året før var det bare 2 prosjekter som fikk støtten de trengte. Det er regjeringens ansvar å sørge for gode nok rammebetingelser for utbyggerne, som utløser norsk vindkraft.

Dessverre virker det som om regjeringen, med Terje Riis-Johansen i spissen, er mest opptatt av å skryte av de grønne sertifikatene som sannsynlig blir innført i 2012. Det er vel og bra det, men vi kan ikke gå i to år uten en økt satsing på vindkraft. Det må regjeringen og Terje forstå!

Natur og Ungdom krever mer penger til vindkraft i 2010. Vi krever at regjeringen kommer med noen friske vindkraftmillioner som kan være med på å utløse mer fornybar energi. Det er på tide regjeringa viser at de tar klimakrisa på alvor, og satser på utbygging av ny, fornybar energi!

Kom med penga'!

11mongstadaksjon

Regjeringen skal i starten av mai legge fram revidert budsjett. Og jeg er skikkelig spent på hva som kommer til å skje der. Da de reviderte budsjettet for fjoråret, kom det ikke en krone mer til vindkraft, og vi i Natur og Ungdom så oss nødt til å selge regjeringens miljøtroverdighet på finn.no. Samtidig som de ikke greide å komme med en krone mer til vindkraft, ble det også klart at regjeringen i revidert statsbudsjett for fjoråret gikk inn for å utsette rensingen av gasskraftverket på Kårstø på ubestemt tid.

Jeg håper virkelig regjeringen har lært av fjorårets synder, og at vi slipper å selge miljøtroverdigheten dems i år også. Dersom Norge skal klare å gå fra det fossile til det fornybare, er det avgjørende at regjeringen kommer med økte bevilgninger til miljøtiltak i revidert budsjett. FNs klimapanel har konkludert med at verden må kutte sine utslipp med opp mot 40 prosent innen 2020, og utslippene må ha nådd toppen i 2015. Fra da av må utslippene begynne å peke nedover. Skal vi klare dette, er det avgjørende at vi renser skitten forurensende gasskraft, og at vi bygger ut mer fornybar energi.

Gasskraftverket på Kårstø slipper årlig ut CO2 som tilsvarer de årlige utslippene til 460.000 biler. Dette er utslipp vi kunne unngått, bare regjeringen kunne vist litt handlekraft. Da de rødgrønne vant valget i 2005, hevdet SVs Kristin Halvorsen at 15 års gasskraftkamp var løst av den rødgrønne regjeringen. Ingen nye gasskraftverk skulle bygges uten krav om CO2-rensing fra dag en, og gasskraftverket på Kårstø skulle ha et fullskala renseanlegg på plass i 2009. I dag er dessverre gasskraftkampen like aktuell. Vi har fortsatt tre gasskraftverk i dette landet, som spyr ut forurensing unødvendig – bare fordi regjeringen ikke har vist noe annet enn handlingslammelse.

I tillegg har vi mange vindkraftprosjekter her i landet, som har alle nødvendige tillatelser de trenger for å bygge ut. Det eneste de mangler er penger. I revidert budsjett for 2010 er det avgjørende at regjeringen legger penger på bordet til utbygging av mer miljøvennlig vindkraft. Det er hele syv prosjekter som har søkt om støtte til utbygging gjennom Enova i år. Totalt trenger disse vindkraftprosjektene til sammen 3,8 milliarder for å bygges ut, men dessverre har regjeringen kun satt av om lag en milliard til å bygge ut vindkraft i år. Skal regjeringen være like handlingslammet når det kommer til penger til vindkraft også i år?

Nei, statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen. Nå er det på tide. Ryktene om at vi må spare penger har nådd meg også, men da gjelder det å prioritere riktig. Og det som må prioriteres er rensing av gasskraft og penger til fornybar energi. Skal vi unngå de verste konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer er det nå pengene må prioriteres riktig – tiden er inne!

Ane Marte Rognskog
Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom